Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. juni kl. 19:57

Du er ikke alene!

Nattens terrorhandling i Oslo berører oss alle. For noen oppleves dette sterkere, og mer personlig, enn for andre. Trenger du noen å snakke ned, dele tanker og følelser med, så er telefonnummeret 971 40 493 åpent.

Vær den du er - elsk hvem du vil!

Les mer clear

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan Rigmorhågjen Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Dønna kommunestyre i møte den 21. juni 2022 vedtatt følgende plan: Mindre vesentlig reguleringsendring jfr. plan. og bygningslovens § 12-14 – planid. 1827_1042.

Hensikt:

Område med formål Privat båtanlegg på land (N) er endret til Oppstillingsplass bobil og campingvogn (BC).

 

Medvirkning:

Planforslaget er utsendt på høring til offentlige og private instanser samt til stedlig lokalutvalg.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i nordland innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt.

Frist for å klage er satt til 20. juli 2022.

Klagen sendes til: post@donna.kommune.no 

eller -  Dønna kommune -Teknisk drift, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter plan og bygningslovens § 15-2 må fremsettes senest tre – 3 – år etter annonsering.

Krav om erstatning og evt. innløsning skal rettes til kommunen.

 

illustrasjon

Akvakultursøknad Sundsøy (Løkta)

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig

innsyn:
Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland
Søker: Tomma Laks AS
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Sundsøy

Koordinater:
Midtpunkt anlegg N 66º10,583` Ø 12º46,240`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º10,520` Ø 12º45,910`

Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

Høringsfrist: 27.07.2022

Vedtak om reguleringsendring for Kleivan industriområde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 har Dønna kommunestyre 21.6.2022 vedtatt en reguleringsendring for Kleivan industriområde med plan-ID 2017002.

Vedlagt følger saksprotokoll fra Formannskapets behandling av saken protokoll fra kommunestyrets behandling ikke er ferdigstilt enda. 

Klageadgang:
Enkeltvedtak fattet av kommunalt organ kan påklages; jfr PBL § 1-9 og Forvaltningslovens § 28. Eventuelle klager kan sendes via post til Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna eller via epost til post@donna.kommune.no. Klagefristen settes til 18.7.2022.

 

Saksprotokoll

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Høringsforslag - Områderegulering Åkervågen næringsområde

I møte den 17.01.2022 vedtok formannskapet i Dønna å legge "Områderegulering Åkervågen næringsområde" ut på høring, med høringsfrist 6 uker. 

Reguleringsplanen ble lagt ut på offentlig høring den 20.05.22.

Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.